İç Denetim

İç Denetim

İç Denetim Hizmetleri

 • Sermayenin Ödendiğinin Tespiti,
 • Uluslararası Finansal Raporlama Standatları(UFRS), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Mevzuatı, Türk Vergi Usul Kanunları, US GAAP ve diğer ülke standartları çerçevesinde mali tabloların denetimlerinin yapılması,
 • T.C. Merkez Bankası Mevzuatı uyarınca banka denetimlerinin yapılması,
 • Türk Lirası mali tabloların Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak yabancı para birimine çevrilmesi,
 • Özkaynak değerleme raporlarının hazırlanması,
 • İç kontrol mekanizmaları hakkında detaylı raporlar hazırlanması,
 • İstekleriniz doğrultusunda revizyon çalışmaları yapılması,
 • Kurumsal finansmanı destekleyici hizmetler sunulması,
 • Özel amaçlı denetimlerin yapılması,
 • İç denetim hizmetinin tarafımızca üstlenilmesi,
 • İç denetim departmanlarının kurulması konusunda destek sağlanması.