Tek Düzen Hesap Planı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları

1. DÖNEN VARLIKLAR

10. Hazır Değerler

100. Kasa

101. Alınan Çekler

102. Bankalar

103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-)

108. Diğer Hazır Değerler

11. Menkul Kıymetler

110. Hisse Senetleri

111. Özel Kesim Tahvil Senet Ve Bonoları

112. Kamu Kesimi Tahvil, Senet Ve Bonoları

118. Diğer Menkul Kıymetler

119. Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)

12. Ticari Alacaklar

120. Alıcılar

121. Alacak Senetleri

122. Alacak Senetleri Reeskontu(-)

126. Verilen Depozito Ve Teminatlar

127. Diğer Ticari Alacaklar

128. Şüpheli Ticari Alacaklar

129. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-)

13. Diğer Alacaklar

131. Ortaklardan Alacaklar

132. İştiraklerden Alacaklar

133. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar

135. Personelden Alacaklar

136. Diğer Çeşitli Alacaklar

137. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-)

138. Şüpheli Diğer Alacaklar

139. Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-)

15. Stoklar

150. İlk Madde Malzeme

151. Yarı Mamuller

152. Mamuller

153. Ticari Mallar

157. Diğer Stoklar

158. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)

159. Verilen Sipariş Avansları

17. Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Maliyetleri

170. Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Maliyetleri

179. Taşeronlara Verilen Avanslar

18. Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları

180. Gelecek Aylara Ait Giderler

181. Gelir Tahakkukları

19. Diğer Dönen Varlıklar

190. Devreden Kdv

191. İndirilecek Kdv

192. Diğer Kdv

193. Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar

195. İş Avansları

196. Personel Avansları

197. Sayım Ve Tesellüm Noksanları

198. Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar

199. Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı(-)

2. DURAN VARLIKLAR

22. Ticari Alacaklar

220. Alıcılar

221. Alacak Senetleri

222. Alacak Senetleri Reeskontu(-)

226. Verilen Depozito Ve Teminatlar

229. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-)

23. Diğer Alacaklar

231. Ortaklardan Alacaklar

232. İştiraklerden Alacaklar

233. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar

235. Personelden Alacaklar

236. Diğer Çeşitli Alacaklar

237. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-)

239. Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-)

24. Mali Duran Varlıklar

240. Bağlı Menkul Kıymetler

241. Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)

242. İştirakler

243. İştiraklere Sermaye Taahhütleri(-)

244. İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)

245. Bağlı Ortaklıklar

246. Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri(-)

247. Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)

248. Diğer Mali Duran Varlıklar

249. Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı(-)

25. Maddi Duran Varlıklar

250. Arazi Ve Arsalar

251. Yer Altı Ve Yer Üstü Düzenleri

252. Binalar

253. Tesis, Makine Ve Cihazlar

254. Taşıtlar

255. Demirbaşlar

256. Diğer Maddi Duran Varlıklar

257. Birikmiş Amortismanlar(-)

258. Yapılmakta Olan Yatırımlar

259. Verilen Avanslar

26. Maddi Olmayan Duran Varlıklar

260. Haklar

261. Şerefiye

262. Kuruluş Ve Örgütlenme Giderleri

263. Araştırma Ve Geliştirme Giderleri

264. Özel Maliyetler

267. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar

268. Birikmiş Amortismanlar(-)

269. Verilen Avanslar

27. Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar

271. Arama Giderleri

272. Hazırlık Ve Geliştirme Giderleri

277. Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar

278. Birikmiş Tükenme Payları(-)

279. Verilen Avanslar

28. Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları

280. Gelecek Yıllara Ait Giderler

281. Gelir Tahakkukları

29. Diğer Duran Varlıklar

291. Gelecek Yıllarda İndirilecek Kdv

292. Diğer Kdv

293. Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar

294. Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar

295. Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar

297. Diğer Çeşitli Duran Varlıklar

298. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)

299. Birikmiş Amortismanlar(-)

3. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

30. Mali Borçlar

300. Banka Kredileri

303. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri Ve Faizleri

304. Tahvil Anapara Borç, Taksit Ve Faizleri

305. Çıkarılan Bonolar Ve Senetler

306. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler

308. Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-)

309. Diğer Mali Borçlar

32. Ticari Borçlar

320. Satıcılar

321. Borç Senetleri

322. Borç Senetleri Reeskontu(-)

326. Alınan Depozito Ve Teminatlar

329. Diğer Ticari Borçlar

33. Diğer Borçlar

331. Ortaklara Borçlar

332. İştiraklere Borçlar

333. Bağlı Ortaklıklara Borçlar

335. Personele Borçlar

336. Diğer Çeşitli Borçlar

337. Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-)

34. Alınan Avanslar

340. Alınan Sipariş Avansları

349. Alınan Diğer Avanslar

35. Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Hakedişleri

350,358 Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Hakedişleri Bedelleri

36. Ödenecek Vergi Ve Diğer Yükümlülükler

360. Ödenecek Vergi Ve Fonlar

361. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri

368. Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler

369. Ödenecek Diğer Yükümlülükler

37. Borç Ve Gider Karşılıkları

370. Dönem Kârı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları

371. Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri(-)

372. Kıdem Tazminatı Karşılığı

373. Maliyet Giderleri Karşılığı

379. Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları

38. Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları

380. Gelecek Aylara Ait Gelirler

381. Gider Tahakkukları

39. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

391. Hesaplanan Kdv

392. Diğer Kdv

393. Merkez Ve Şubeler Cari Hesabı

397. Sayım Ve Tesellüm Fazlaları

399. Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar

4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

40. Mali Borçlar

400. Banka Kredileri

405. Çıkarılmış Tahviller

407. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler

408. Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-)

409. Diğer Mali Borçlar

42. Ticari Borçlar

420. Satıcılar

421. Borç Senetleri

422. Borç Senetleri Reeskontu(-)

426. Alınan Depozito Ve Teminatlar

429. Diğer Ticari Borçlar

43. Diğer Borçlar

431. Ortaklara Borçlar

432. İştiraklere Borçlar

433. Bağlı Ortaklıklara Borçlar

436. Diğer Çeşitli Borçlar

437. Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-)

438. Kamuya Olan Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Borçlar

44. Alınan Avanslar

440. Alınan Sipariş Avansları

449. Alınan Diğer Avanslar

47. Borç Ve Gider Karşılıkları

472. Kıdem Tazminatı Karşılığı

479. Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları

48. Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları

480. Gelecek Yıllara Ait Gelirler

481. Gider Tahakkukları

49. Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

492. Gelecek Yıllara Ertelenmiş Veya Terkin Edilecek Kdv

493. Tesise Katılma Payları

499. Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

5. ÖZ KAYNAKLAR

50. Ödenmiş Sermaye

500. Sermaye

501. Ödenmemiş Sermaye(-)

52. Sermaye Yedekleri

520. Hisse Senetleri İhraç Primleri

521. Hisse Senedi İptal Kârları

522. Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları

523. İştirakler Yeniden Değerleme Artışları

524. Maliyet Artışları Fonu

529. Diğer Sermaye Yedekleri

54. Kâr Yedekleri

540. Yasal Yedekler

541. Statü Yedekleri

542. Olağanüstü Yedekler

548. Diğer Kâr Yedekleri

549. Özel Fonlar

57. Geçmiş Yıllar Kârları

570. Geçmiş Yıllar Kârları

58. Geçmiş Yıllar Zararları(-)

580. Geçmiş Yıllar Zararları(-)

59. Dönem Net Kârı (Zararı)

590. Dönem Net Kârı

591. Dönem Net Zararı(-)

6. GELİR TABLOSU HESAPLARI

60. Brüt Satışlar

600. Yurt İçi Satışlar

601. Yurt Dışı Satışlar

602. Diğer Gelirler

61. Satış İndirimleri(-)

610. Satıştan İadeler(-)

611. Satış İndirimleri(-)

612. Diğer İndirimler(-)

62. Satışların Maliyeti(-)

620. Satılan Mamuller Maliyeti(-)

621. Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-)

622. Satılan Hizmet Maliyeti(-)

623. Diğer Satışların Maliyeti(-)

63. Faaliyet Giderleri(-)

630. Araştırma Ve Geliştirme Giderleri(-)

631. Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri(-)

632. Genel Yönetim Giderleri(-)

64. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir Ve Kârlar

640. İştiraklerden Temettü Gelirleri

641. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri

642. Faiz Gelirleri

643. Komisyon Gelirleri

644. Konusu Kalmayan Karşılıklar

645. Menkul Kıymet Satış Kârları

646. Kambiyo Kârları

647. Reeskont Faiz Gelirleri

648. Enflasyon Düzeltme Kârları

649. Diğer Olağan Gelir Ve Kârlar

65. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider Ve Zararlar(-)

653. Komisyon Giderleri(-)

654. Karşılık Giderleri(-)

655. Menkul Kıymet Satış Zararları(-)

656. Kambiyo Zararları(-)

657. Reeskont Faiz Giderleri(-)

658. Enflasyon Düzeltmesi Zararları(-)

659. Diğer Olağan Gider Ve Zararlar(-)

66. Finansman Giderleri(-)

660. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri(-)

661. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri(-)

67. Olağan Dışı Gelir Ve Kârlar

671. Önceki Dönem Gelir Ve Kârları

679. Diğer Olağan Dışı Gelir Ve Kârlar

68. Olağan Dışı Gider Ve Zararlar(-)

680. Çalışmayan Kısım Gider Ve Zararları(-)

681. Önceki Dönem Gider Ve Zararları(-)

689. Diğer Olağan Dışı Gider Ve Zararlar(-)

69. Dönem Net Kârı Veya Zararı

690. Dönem Kârı Veya Zararı

691. Dönem Kârı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları(-)

692. Dönem Net Kârı Veya Zararı

697. Yıllara Yaygın İnşaat Ve Enflasyon Düzeltme Hesabı

698. Enflasyon Düzeltme Hesabı

7. MALİYET HESAPLARI (7/A SEÇENEĞİ)

70. Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesapları

700. Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesabı

701. Maliyet Muhasebesi Yansıtma Hesabı

71. Direkt İlk Madde Ve Malzeme Giderleri

710. Direkt İlk Madde Ve Malzeme Giderleri Hesabı

711. Direkt İlk Madde Ve Malzeme Yansıtma Hesabı

712. Direkt İlk Madde Ve Malzeme Fiyat Farkı

713. Direkt İlk Madde Ve Malzeme Miktar Farkı

72. Direkt İşçilik Giderleri

720. Direkt İşçilik Giderleri

721. Direkt İşçilik Giderleri Yansıtma Hesabı

722. Direkt İşçilik Ücret Farkları

723. Direkt İşçilik Süre Farkları

73. Genel Üretim Giderleri

730. Genel Üretim Giderleri

731. Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı

732. Genel Üretim Giderleri Bütçe Farkları

733. Genel Üretim Giderleri Verimlilik Giderleri

734. Genel Üretim Giderleri Kapasite Farkları

74. Hizmet Üretim Maliyeti

740. Hizmet Üretim Maliyeti

741. Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı

742. Hizmet Üretim Maliyeti Fark Hesapları

75. Araştırma Ve Geliştirme Giderleri

750. Araştırma Ve Geliştirme Giderleri

751. Araştırma Ve Geliştirme Giderleri Yansıtma Hesabı

752. Araştırma Ve Geliştirme Gider Farkları

76. Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri

760. Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri

761. Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri Yansıtma Hesabı

762. Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri Fark Hesabı

77. Genel Yönetim Giderleri

770. Genel Yönetim Giderleri

771. Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hesabı

772. Genel Yönetim Gider Farkları Hesabı

78. Finansman Giderleri

780. Finansman Giderleri

781. Finansman Giderleri Yansıtma Hesabı

782. Finansman Giderleri Fark Hesabı

7. MALİYET HESAPLARI (7/B SEÇENEĞİ)

79. Gider Çeşitleri

790. İlk Madde Ve Malzeme Giderleri

791. İşçi Ücret Ve Giderleri

792. Memur Ücret Ve Giderleri

793. Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizmetler

794. Çeşitli Giderler

795. Vergi, Resim Ve Harçlar

796. Amortisman Ve Tükenme Payları

797. Finansman Giderleri

798. Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı

799. Üretim Maliyet Hesabı

8. SERBEST HESAPLAR

9. NAZIM HESAPLAR

9. Nazım Hesaplar